FREE DOWNLOAD

TTM

  • SEARCH TYPE
  TTM icon

  TTM

  by: 2 6

  6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  TTM : ThaiTourism Monitoring

  เป็นนวัตกรรมการบริการ และยังเป็นการช่วยฝึกบุคคลากรของชุมชนในท้องถิ่น ให้เกิดจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตน ให้ความสนใจในความเปลี่ยนแปลงในสังคมภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งในชุมชนนำปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยทุกคนจะเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก
  ารการท่องเที่ยวของประเทศ
  เป้าหมาย
  1. ลดช่องวางในโอกาสการเกิดปัญหาหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักท่องเที่ยวให้เหลือน้อยที่สุด
  2. แจ้งเตือนให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ ติดตามและแก้ปัญหาได้รวมเร็วขึ้น
  3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
  4. ปลูกจิตสำนักให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชน ผู้ประกอบการ และมัคคุเทศน์ ให้เข้ามารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  http://ttm.vis.in.th/

  https://www.facebook.com/tourism.monitor

  Users review

  from 2 reviews

  "Good"

  6