FREE DOWNLOAD

Smart Investigator

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  แอปพลิเคชั่น " Smart Investigator " เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้น ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มุ่งมั่นที่จะสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามอำนาจหน้าที่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ แอปพลิเคชั่น “Smart Investigator” นี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนและดำเนินคดีพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  หมายเหตุ: แอปพลิเคชั่นนี้สำหรับเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามที่กฏหมายบัญญัติไว้