FREE DOWNLOAD

GI Forest

  • SEARCH TYPE
  GI Forest icon

  GI Forest

  by: 0 0

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการรักษา สทอภ. จึงริเริ่มพัฒนาโครงการความร่วมมือกับจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในจังหวัด ภายใต้โครงการระบบให้บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (Geo-Informatics Portal : GI Portal) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจและความต้องการของผู้ใช้งานภายในจังหวัด และเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดให้มีความถูกต้องทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งช่วยให้เกิดการบริการการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน