FREE DOWNLOAD

E-SUD

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Aplikacija je namijenjena postojećim i potencijalnim korisnicima web servisa za ovlašteni pristup informacijama o sudskim predmetima koji omogućava Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Web servis je dostupan na lokaciji pravosudje.ba/predmeti. I web servis i aplikacija omogućavaju pristup ažurnim informacijama o sudskim predmetima ovlaštenim strankama u postupku (korisnicima servisa). Nakon verifikacije identiteta korisnika, nadležni sudovi korisnicima izdaju pristupne kodove za relevantne predmete. Pomoću pristupnih kodova, korisnici mogu koristiti web servis ili mobilnu aplikaciju. Web servis većinom koriste advokati, ali i fizička lica koji su ujedno i ciljna grupa za ovu aplikaciju. Razvoj aplikacije je osiguran uz podršku Evropske unije.

  App specifically targets existing and potential users of the web service for authorised access to court case information hosted by the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina. The web service is available at pravosudje.ba/predmeti. Both the web service and the app provide access to updates in court cases to authorised parties in proceedings (service users). Following verification of users’ identities, trial courts issue access information for relevant cases to users. With obtained access information, users can use either the web service or the mobile app. The web service is predominantly used by attorneys at and by private citizens, who are also the target audience for this app. The application was provided with the support of the European Union.