FREE DOWNLOAD

ดูแลร่างกายของเราFree

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Application ร่างกายของเรา

  คำอธิบาย Application
  สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวอวัยวะต่างๆในร่างกาย

  ข้อมูลบทเรียน
  สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  มาตรฐานการเรียนรู้ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  ตัวชี้วัด ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
  ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

  Feature
  - รู้จักลักษณะของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยการเล่นเกม
  - ให้เด็กๆ รู้จักวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ
  - เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
  - เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  - ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ