FREE DOWNLOAD

กลุ่มดาวจักราศีFree

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Application จริงใจกับแสนดี ตอนกลุ่มดาวจักราศี

  ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง และเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้ เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนเล่นของทุกคนนะ

  คำอธิบาย Application
  สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มดาวจักราศีกับดวงอาทิตย์

  ข้อมูลบทเรียน
  สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  ตัวชี้วัด ป. 5/1สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้น - ตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว

  Feature
  - มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
  - เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
  - เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  - เรียนรู้ลักษณะและความสัมพันธ์ของกลุ่มดาวจักราศีกับดวงอาทิตย์
  - เรียนรู้ลักษณะการขึ้น – ตกของดวงดาว
  - ทบทวนบทเรียนผ่านเกม
  - มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
  - มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง
  - ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ