FREE DOWNLOAD

McGrawHill

    • SEARCH TYPE
    FREE DOWNLOAD

    Screenshots

    Description

    สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลก มีประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือทั่วโลกนานกว่า 125 ปี มีหนังสือครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม-มหาวิทยาลัย รวมไปถึงหนังสือเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน และหนังสืออ้างอิงอีกด้วย