FREE DOWNLOAD

Good Foods

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  #1 แอฟฟรีอันดันหนึ่งในหมวดการศึกษา (ช่วงวันที่ 8/11/56)

  เกมการเรียนรู้ โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยเกมถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  เนื้อหา
  - เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย บทเรียนเกี่ยวกับการแต่งกายที่เหมาะสมระหว่างประกอบอาหาร อาหารดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และอาหารหลัก 5 หมู่

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  - ผู้เรียนเข้าใจถึงความเหมาะของเครื่องแต่งกายระหว่างประกอบอาหาร
  - ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  - ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่